Aangifte van ongeval

  1. Voor uw doktersbezoek eerst op het secretariaat, in de kantine of op verplaatsing aan de bezochte club een ongevallenformulier opvragen. Het ongevallenformulier kan je eveneens downloaden en afdrukken door op het document te klikken. Neem steeds dit formulier mee bij je eerste bezoek aan de behandelende arts, zo voorkom je een tweede nutteloos bezoek om dit formulier te laten invullen.
  2. Alleen de kant ‘Medisch getuigschrift’ laten invullen door de behandelende geneesheer. De andere zijde zoveel mogelijk zelf invullen, de ontbrekende gegevens worden ingevuld door de GC.
  3. Dit formulier zo snel mogelijk binnenbrengen op het secretariaat, het formulier moet persoonlijk worden afgegeven aan de GC, dit na afspraak, 0475 63 76 51. De aangifte moet binnen de 21 dagen na datum van het ongeval worden doorgestuurd naar de KBVB. Na die 21 dagen is het waardeloos. 
  4. Na aangifte en goedkeuring door de KBVB ontvangt u later via het secretariaat een gekleurd formulier en een verklarende brief die U goed moet bewaren. Dit formulier moet bij genezing door de arts worden ingevuld en ondertekend. De datum van genezing en spelhervatting moet duidelijk worden ingevuld waarna U het formulier afgeeft aan de secretaris. Vanaf die datum bent U terug speelgerechtigd.

Leeftijdsdispensatie

Naast de medische afwijking past Voetbal Vlaanderen sinds januari 2017 aanvullend nog een andere afwijking toe, met name de leeftijdsdispensatie om specifieke redenen (bijv. onvoldoende vaardig) en dit enkel binnen het gewestelijk jeugdvoetbal. 

Fiscaal Attest

De fiscale aftrekbaarheid van uitgaven voor de opvang van kinderen tijdens sportkampen of -activiteiten, kan als volgende voorwaarden vervuld zijn:

  1. De uitgaven moeten gedaan zijn voor kinderen tot twaalf jaar of voor kinderen met een zware handicap tot achttien jaar. Let wel: enkel uitgaven gedaan voor kinderen die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt, komen in aanmerking.
  2. De belastingplichtige die de aftrek in zijn personenbelasting wil doen, moet zelf een beroepsinkomen genieten.
  3. Het kind in kwestie moet ten laste zijn van de belastingplichtige.
  4. De organisator van de opvang (sportkampen,…) is erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door lokale openbare besturen (bv. de gemeente) of besturen van de gemeenschappen of gewesten.
  5. De echtheid en het bedrag van de uitgaven wordt gestaafd aan de hand van een bewijsstuk.

Dit modelattest bestaat uit twee vakken: het eerste vak wordt ingevuld door de overheid die de erkenning verleent (bv. gemeente), het tweede vak wordt ingevuld door de organisator zelf. Let erop dat alle gegevens correct zijn ingevuld, anders verliest het attest zijn bewijswaarde! 

Dit modelattest kan gebruikt worden door sportclubs, als ze voldoen aan een aantal voorwaarden, om fiscale attesten voor sportkampen uit te  schrijven. Op die manier kunnen de ouders de kosten van de sportkampen voor een deel recupereren.

Handige downloads

CM Ziekenfonds

LM Mutualiteit

Onafhankelijk Ziekenfonds

Partena

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

Socialistische Mutualiteit