In een vereniging is het naleven van een huishoudelijk reglement een pure noodzaak. In het huishoudelijk reglement van onze (jeugd)werking zijn allerhande duidelijke afspraken vastgelegd die uitgaan van respect voor anderen (bestuursleden, teamtrainers, teambegeleiders, terreinverzorgers, onderhoudspersoneel, kantine-uitbaters en personeel, allerhande medewerkers, vrijwilligers, ouders, spelers, …) en voor het materiaal. Het naleven van deze afspraken moet een klimaat van rust opleveren in de vereniging waarin het voor iedereen goed en aangenaam vertoeven is.

Afspraken i.v.m. kledij en voorkomen vloeien voort uit de clubcultuur. Vanuit het respect voor de lokale autonomie van elke club is het logisch dat deze daarin van elkaar verschillen.

Duidelijke richtlijnen kunnen heel wat problemen en betwistingen vermijden. Vandaar de volgende richtlijnen:

 • Algemeen streeft de club er naar dat de spelers kledij dragen die verzorgd en niet extravagant is.
 • Op de trainingen is men vrij wat betreft het dragen van kledij, zolang het maar om aan de weersomstandigheden aangepaste sportkledij gaat. In samenspraak met de trainers zal beslist worden wanneer men van zomerkledij overschakelt naar winterkledij en omgekeerd.

Pesten

Een apart woordje over “pesten”. Pesten is een op systematische wijze tegen steeds dezelfde speler verbaal of fysiek ageren. Het pesten van een medespeler zal in KVV Laarne Kalken niet geduld worden. Wanneer men gepest wordt, moet men niet aarzelen om dit te melden aan de trainer, begeleider of jeugd-coördinator. Ook ouders moeten geen schroom hebben om hierover met de clubverantwoordelijken contact op te nemen. De club zal naar best vermogen de nodige maatregelen nemen, zowel naar de pester als naar het slachtoffer toe.

Roken 

“Mens sana in corpore sano” of “Een gezonde geest in een gezond lichaam“. Roken wordt in het algemeen omwille van gezondheidsredenen sterk afgeraden. De club wil daarin nog een stap verdergaan en verdraagt onder zijn jeugdspelers geen rokers. Bij bezit of gebruik van tabakswaren op de terreinen van de club zal er in eerste instantie door de technische staf, met medeweten van het bestuur, een tuchtmaatregel genomen worden.

Alcohol & Drugs

Het spreekt voor zich dat we als club streven naar een nultolerantie.  We zijn er ons als club van bewust dat dit geen garantie is. Daarom kunnen wij als club op één en/of meerdere onaangekondigde moment(en) een urinetest laten uitvoeren bij een arts of clubarts. Eventueel kan ook een bloedtest aangevraagd worden. Deze testen dienen ter plekke bij de arts te gebeuren. De speler heeft het recht dit te weigeren maar dan ligt de  verantwoordelijkheid bij hem.  Indien de test positief blijkt te zijn wordt de samenwerking onmiddellijk en voor onbepaalde tijd stopgezet. Op die manier zijn we als club in orde, zijn we sociaal, geven we iemand een tweede kans en leggen we de verantwoordelijkheid bij de speler. De teamtrainers en teambegeleiders onthouden zich tot het nuttigen van alcoholische dranken tot NA de sportactiviteiten en doen dit in beperkte mate.

Sportiviteit & Fairplay

Van onze teamtrainers, teambegeleiders en spelers wordt een onberispelijk gedrag verwacht. Ook de ouders hebben tijdens het supporteren een voorbeeldfunctie. Ontoelaatbare uitlatingen/kritiek richting eigen team en zijn spelers, tegenstrever en of scheidsrechter moeten vermeden worden. Indien de scheidsrechter een verslag opmaakt, met geldboete als gevolg, dan zal de club dit op de bewuste ouder(s) verhalen.

Accommodatie 

Steeds met respect behandelen, beschadigingen aanbrengen zijn uit den boze.

 • Parking  
  • Elke voertuig wordt reglementair geparkeerd langsheen de openbare weg of op de daartoe vrij toegankelijke voorziene parking binnen de afgebakende parkeervakken. Parkeer niet hinderlijk en heb aandacht voor ieders veiligheid.
  • Fietsen/bromfietsen kunnen geplaatst worden in/aan het voorziene fietsenrek.
 • Kleedkamers :
  • Enkel toegankelijk voor bevoegden (geen ouders, derden) tenzij anders overeengekomen (hulp bij debutantjes). De trainers zullen in samenwerking met de teambegeleiders en de spelers instaan voor de orde en netheid van de kleedkamers. Dit omvat o.a.: 
   • Iedere ploeg heeft zijn vaste kleedkamer tijdens wedstrijden en trainingen.
   • De hoofdingang, inkomhal, en kantine worden niet betreden met voetbalschoenen.
   • Voetbalschoenen worden gereinigd aan de daartoe voorziene borstels alvorens de kleedkamers worden betreden.
  • Wanneer u bij het betreden van de kleedkamer een abnormaliteit vaststelt (beschadiging, vuile kleedkamer, een defect) dient men dit onmiddellijk te melden aan de materiaalverantwoordelijke en/of het secretariaat. 
  • De trainer en/of teambegeleider blijven steeds bij de ploeg tot de laatste speler is vertrokken en zien erop toe dat de kleedkamer netjes achterblijft.
  • De ploeg is verantwoordelijk voor het netjes achterlaten van de kleedkamer. Dit houdt in:
   • Allerhande afval (flessen, tapes, …) in de voorziene vuilnisbak.
   • Kledij/schoenen worden niet afgespoeld onder de douche.
   • Er wordt niet met water, aarde of andere projectielen gegooid in de kleedkamer.
   • Spelers gebruiken de ingang achteraan om de kleedkamers te betreden.
 • Materiaalruimte :
  • Het didactisch materiaal wordt na gebruik netjes opgeborgen op de daartoe voorziene plaats.
  • De ballen dienen in het daartoe voorziene ballenrek geplaatst te worden.
  • Spelers hebben enkel toegang tot deze ruimte in aanwezigheid van hun teamtrainer en/of teambegeleider of wanneer hij/zij de toestemming heeft in het kader van een opdracht (ballen verzamelen).
 • Speelvelden :
  • Deze worden enkel betreden tijdens de voorziene sportactiviteiten.
  • Deze zijn enkel toegankelijk voor spelers en hun begeleiders.
  • Ouders blijven achter de afsluiting (A, B, C -veld) en denkbeeldige afsluiting (D-veld), sw strook tussen de twee duivelsvelden is enkel voorzien voor de spelers en hun begeleiders.
  • Elk ander gebruik wordt NIET toegelaten.
 • Doelen/didactisch materiaal :
  • De doelen worden na gebruik naast de velden geplaatst.
  • Andere materiaal wordt opgeborgen in de materiaalruimte.

Trainingen & wedstrijden

 • Trainingen :
  • De trainingen worden geleid door de trainers. Deelname of inmenging van ouders, supporters of anderen is uiteraard verboden. 
  • Spelers zijn 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig. Zij begeven zich naar de toegewezen kleedkamer waar zij zich in alle rust en kalmte klaarmaken. Zij blijven in de kleedkamer tot de trainer hen komt halen. 
  • De trainers houden een aanwezigheidslijst bij inzake trainingen en wedstrijden. (PSD)
  • De aangestelde trainers zijn verantwoordelijk voor de spelers vanaf 15 minuten voor tot maximum 30 minuten na de training. Gedurende deze periode bevinden de spelers zich binnen de jeugdaccommodatie (afsluiting) van de club en dienen zij onder het toezicht van de trainer te blijven. 
  • De spelers moeten tijdig in de kleedkamer zijn zodat zij zich rustig kunnen klaarmaken voor de training. De kledij moet netjes opgehangen worden aan de kapstokken en/of weggestopt worden in hun voetbaltas, zodat geen verwarring en/of verwisseling van kledingstukken kan gebeuren. Om die reden vragen we dat alle kledingstukken van elke speler worden genaamtekend. Wanneer spelers klaar zijn, wachten zij in de kleedkamer op hun trainer. Vervolgens gaan zij samen in groep naar het oefenveld. Na de training helpt iedereen het materiaal te verzamelen en keert men in groep terug naar de kleedkamer.
  • Indien een speler niet aanwezig kan zijn op een training, dan moet hij zijn trainer hier vooraf van op de hoogte stellen. Dit kan zijn omwille van een doktersbezoek, maar ook omwille van veel schoolwerk. De school heeft prioriteit op de sport, maar het mag natuurlijk niet systematisch als excuus ingeroepen worden om niet te moeten trainen.
 • Wedstrijden :
  • De trainers en afgevaardigden dienen minstens één uur voor aanvang van de thuiswedstrijd aanwezig te zijn en begeleiden de spelers bij de wedstrijden. De wedstrijden worden geleid door aangeduide scheidsrechters of vrijwilligers. Er wordt het nodige respect verwacht van ouders en supporters door een gezonde supportershouding (zie sportief charter).
  • De spelers komen steeds in uitgangstraining naar de wedstrijd.
  • Bij thuiswedstrijden zijn de spelers minstens één uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig. Bij de uitwedstrijden zijn ze aanwezig op het afgesproken uur.
  • Onder begeleiding van de scheidsrechter komen beide ploegen gezamenlijk het terrein op.
  • Voor en na de wedstrijd wordt aan de scheidsrechter en aan de spelers en begeleiders van de tegenpartij een hand gegeven.
 • Te laat komen : 
  • Trainer inlichten en zich aanmelden bij de trainer op het moment van aankomst.
  • Herhaaldelijk te laat komen op training kan aanleiding geven tot mindere speelminuten.
  • Te laat komen op het afgesproken uur voorafgaand aan de wedstrijd geeft aanleiding tot het starten op bank.
 • Onaanvaardbaar gedrag :
  • Storen van de training (geen interesse, niet luisteren, niet uitvoeren van de opdrachten, onaanvaardbaar storend gedrag in het algemeen, … ) geeft aanleiding tot een mondelinge verwittiging.
  • Bij herhaling wordt een tweede mondelinge verwittiging gegeven.
  • Bij herhaling wordt de speler 15 minuten van de training geweerd (dient plaats te nemen in de dug-out of ander aangewezen plaats onder toezicht).
  • Indien voorgaanden geen soelaas brengen, kan dit aanleiding geven tot het definitief verlaten van de trainingssessie (toezicht tijdens de voorziene duur van de training wordt geboden –de ouders/voogd of andere aangestelde verantwoordelijke wordt gecontacteerd of aangesproken).
  • Indien een speler een trainingssessie definitief dient te verlaten, wordt deze training aanzien als niet vervolledigd wat op zijn beurt invloed heeft op speelminuten tijdens de eerstvolgende wedstrijd zoals omschreven bij de trainingsaanwezigheden.
  • Indien de speler herhaaldelijk wangedrag vertoont met uitsluiting van training, kan dit aanleiding geven tot een schorsing voor een bepaalde periode na bespreking met de Jeugdcoördinator, TVJO.

Orde & tuchtmaatregelen :

 • Onze club stelt alles in het werk om een zo compleet mogelijke vorming aan te bieden. Om dit te verwezenlijken wordt van de jeugdspelers inzet en discipline gevraagd.
 • Spelers die zich echter onvoldoende inzetten, die de gemaakte afspraken niet volgen, die de trainingen of de werking van de club eerder storen, die de club en vooral zichzelf maar wat voorliegen, deze spelers kunnen ordemaatregelen opgelegd krijgen.
 • De trainers en teambegeleiders zullen deze al naargelang de ernst van het vergrijp in samenspraak met de jeugdcoördinator(en) opleggen. Ieder vergrijp of ondernomen sanctie zal op de stafvergadering worden gemeld en in het dossier van de speler op datum worden genoteerd.
 • Tegen ordemaatregelen is geen beroep mogelijk. Dit wil zeggen dat deze maatregelen niet aangevochten kunnen worden. Het niet uitvoeren van de opgelegde sanctie(s) kan aanleiding geven tot het verzwaren van deze sanctie(s) of tot het opstarten van een tuchtprocedure. Steeds in samenspraak met het Jeugdbestuur.
 • Orde -en tuchtmaatregelen zijn : 
  • Waarschuwing.
  • Een individueel gesprek.
  • Verbod tot deelname aan een bepaalde sportactiviteit.
  • Het schorsen gedurende een bepaalde periode.
  • Definitieve uitschrijving uit de club.