Taken

Formulering algemeen beleid, opstellen strategische plannen, het verdelen en goedkeuren van de budgetten, het wijzigen van de organisatiestructuur en het management van de relatie met de omgeving. Staan in voor de dagelijkse werking van de club, sportieve werking eerste club, verantwoordelijk voor de bondschulden.

  • Zetelt in de raad van bestuur.
  • Leiding geven aan en toezicht houden op het verenigingsleven.
  • Zorg dragen voor de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging, de voorschriften van de KBVB en andere reglementen en bepalingen van officiële instanties.
  • De algemene ledenvergadering en de periodieke bestuursvergadering leiden.
  • Heeft doorslaggevende stem in de raad van bestuur indien gelijkheid van stemmen.
  • Bepaald het verenigingsbeleid in samenspraak met overige bestuursleden en cellen.
  • Officieel woordvoerder van de vereniging.
  • Contactpersoon naar gemeentelijke instanties.
  • De ondervoorzitter vervangt indien nodig de voorzitter.
Patrick Temmerman
Jo Vervaet